We zijn weer aanbeland in een nieuw jaar en dat betekent dat het financiële overzicht van 2018 is opgemaakt. Dit laat zien dat de club financieel gezien gezond is. Er is in het afgelopen jaar echter wel één en ander veranderd: we zijn verhuisd naar een andere locatie en we komen structureel vaker bij elkaar.

De huurprijs van het Denksportcentrum is iets meer dan twee keer zo hoog als die van de Tweesprong; die was erg laag en verre van marktconform.

Zoals jullie je nog wel kunnen herinneren hebben we dit meerdere keren besproken in de zomer van vorig jaar, toen de verhuizing aan de orde was. Het bestuur heeft toen ook aangegeven dat dit zou kunnen betekenen dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de hoogte van de contributie.

De penningmeester heeft, op basis van het huidige ledenaantal, een prognose gemaakt. Dit laat zien dat bij handhaving van de huidige contributie de uitgaven net iets hoger zijn dan de baten. Dit betekent dat de club gaat interen op de reserves.

Als de contributie met €10,- per jaar verhoogd wordt ontstaat er een batig saldo. Als de contributie nog verder verhoogd wordt ontstaat uiteraard een grotere reserve.

Aangezien het niet verantwoord is om een vereniging te runnen met een, in financieel opzicht, negatief scenario heeft het bestuur besloten om de contributie te verhogen. Het is echter ook niet noodzakelijk om de reserves heel groot te maken; er staan immers geen grote uitgaven in het vooruitzicht. Het bestuur heeft dan ook gekozen voor een verhoging van €10,- per jaar. Dit geeft voldoende zekerheid om onverwachte zaken te kunnen opvangen. We zijn ongeveer 8 maanden per jaar actief dus dat betekent €1,25 per maand. En in die maanden hebben we 2 clubavonden dus dat betekent dan weer 62 cent per clubavond. Lijkt ons heel overzichtelijk.

Conclusie: de contributie voor dit jaar bedraagt €60,-. Gelieve dit over te maken op het rekeningnummer van de vereniging o.v.v. ‘contributie 2019’.

Een aantal leden heeft de – oude – contributie reeds overgemaakt. Dit eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd maar zij worden verzocht er nog €10,- aan toe te voegen.

Het bestuur van fotoclub de Kiekendief.