Op de laatste dag van februari hebben vele leden de ALV en de presentatie van Martin over cybercrime bezocht.

Het eerste gedeelte van de avond betrof de Algemene Ledenvergadering. Voorzitter Diana kon vrij vlot de vergadering doorlopen. Op de notulen van de vorige vergadering en de gepresenteerde financiële cijfers door penningmeester Martien waren geen op- of aanmerkingen.
De activiteitencommissie deed in de persoon van Rob uit de doeken wat de activiteitencommissie dit jaar in de planning heeft staan. Door o.a. ziekte en de afwezigheid van Franciska was de commissie afgelopen half jaar matig bezet. De geplande activiteiten konden evenwel doorgaan door de inzet van de 2 overgebleven commissieleden. Aangezien Franciska zich heeft teruggetrokken uit de commissie is er een vacature ontstaan. Twee leden boden aan om haar plek in te nemen en staande vergadering is besloten om beide leden, Marian en George, toe te voegen aan de commissie.
De rondvraag leverde geen verdere vragen op uit de zaal. Een oriënterende vraag van de voorzitter over het huidige onderkomen in het Denksportcentrum leverde wat discussie op over de indeling van de zaal tijdens de bijeenkomsten. De eerstvolgende keren wordt er verder geëxperimenteerd over de stoel opstellingen (o.a. U-vorm).De nieuwe foto opdracht voor de Kiekendief trofee eind december is geworden ‘Industrie‘.

Na de pauze was het de beurt aan Martin die een presentatie hield over cybercrime. Misschien niet direct een fotografisch onderwerp maar heeft zeker raakvlakken met elkaar. Vanuit zijn eigen ervaring vertelde Martin over zijn werk en de gevaren die op de loer liggen als men het internet opgaat. Zowel in mails als het bezoeken van websites is het oppassen geblazen. Gebruik in ieder geval je boerenverstand en geef nooit persoonlijke (account) gegevens en zeker geen pincodes door! Een verkorte presentatie is inmiddels op het forum gezet onder clubavond.